Μενού
LOGITECH Conference System Rally Bar White
 • Κατασκευαστής: LOGITECH
 • People Video Resolution: 4K Ultra HD
 • Content Video Resolution: Resolution: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, andSD at 30fps1080p, 720p óôá 30 fps êáé óôá 60 fpsÏìáëÞ ìç÷áíéêÞ ëåéôïõñãßá ìåôáôüðéóçò, êëßóçò êáé æïõìÌåôáôüðéóç: ±90°Êëßóç: +50° / -90°Æïõì HD 15xÏðôéêü ðåäßï 90°Áõôüìáôç åóôßáóç3 ðñïêáèïñéóìÝíåò èÝóåéò êÜìåñáòÕðïäï÷Þ áóöáëåßáò Kensington¸íäåéîç LED ãéá óßãáóç/áðåíåñãïðïßçóç óßãáóçò âßíôåïÕðïäï÷Þ ãéá êëáóéêü ôñßðïäïÏ öáêüò åðéóôñÝöåé óå èÝóç -90° üôáí ôßèåôáé óå êáôÜóôáóç áíáóôïëÞò ëåéôïõñãßáò ãéá íá äéáóöáëßæåôáé ôï éäéùôéêü áðüññçôï
 • Audio Standards: Frequency Response: 90Hz – 16kHz
  Sensitivity: >-36dBFS +/-1dB @ 1Pa
  Microphone Data Rate Output: 48 kHz
  Pickup Range: 4.5m / 15 ft
  Beamforming Elements: Six omnidirectionaldigital MEMS microphones forming fiveadaptive acoustic broadside beams
  Audio Processing: AEC (Acoustic EchoCancellation), VAD (Voice Activity)
 • Εγγύηση (μήνες): 24

LOGITECH Conference System Rally Bar White

4.239,33 €
εξοικονομήσετε:
SKU
Παρακαλώ επιλέξτε παραλλαγή πρώτα
Εξαντλημένο
Εκτός αποθέματος
 • Κατασκευαστής: LOGITECH
 • People Video Resolution: 4K Ultra HD
 • Content Video Resolution: Resolution: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, andSD at 30fps1080p, 720p óôá 30 fps êáé óôá 60 fpsÏìáëÞ ìç÷áíéêÞ ëåéôïõñãßá ìåôáôüðéóçò, êëßóçò êáé æïõìÌåôáôüðéóç: ±90°Êëßóç: +50° / -90°Æïõì HD 15xÏðôéêü ðåäßï 90°Áõôüìáôç åóôßáóç3 ðñïêáèïñéóìÝíåò èÝóåéò êÜìåñáòÕðïäï÷Þ áóöáëåßáò Kensington¸íäåéîç LED ãéá óßãáóç/áðåíåñãïðïßçóç óßãáóçò âßíôåïÕðïäï÷Þ ãéá êëáóéêü ôñßðïäïÏ öáêüò åðéóôñÝöåé óå èÝóç -90° üôáí ôßèåôáé óå êáôÜóôáóç áíáóôïëÞò ëåéôïõñãßáò ãéá íá äéáóöáëßæåôáé ôï éäéùôéêü áðüññçôï
 • Audio Standards: Frequency Response: 90Hz – 16kHz
  Sensitivity: >-36dBFS +/-1dB @ 1Pa
  Microphone Data Rate Output: 48 kHz
  Pickup Range: 4.5m / 15 ft
  Beamforming Elements: Six omnidirectionaldigital MEMS microphones forming fiveadaptive acoustic broadside beams
  Audio Processing: AEC (Acoustic EchoCancellation), VAD (Voice Activity)
 • Εγγύηση (μήνες): 24
Συγκρίνετε προϊόντα